create your own web page

โรงเรียนน้ำพอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

Download เกียรติบัตร

เกียรติบัตรนักเรียน

กลุ่มปฐมวัย

เกียรติบัตรนักเรียน

กลุ่มภาษาไทย

เกียรติบัตรนักเรียน

กลุ่มคณิตศาสตร์

เกียรติบัตรนักเรียน

กลุ่มภาษาต่างประเทศ

เกียรติบัตรนักเรียน

กลุ่มการงานอาชีพ

เกียรติบัตรนักเรียน

กลุ่มวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

เกียรติบัตรนักเรียน

กลุ่มสังคมศึกษา

เกียรติบัตรนักเรียน

กลุ่มศิลปะ

เกียรติบัตรนักเรียน

กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา

เกียรติบัตรนักเรียน

กลุ่มนักบินน้อย

เกียรติบัตรนักเรียน

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน

กลุ่มปฐมวัย

เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน

กลุ่มภาษาไทย

เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน

กลุ่มคณิตศาสตร์

เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน

กลุ่มภาษาต่างประเทศ

เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน

กลุ่มการงานอาชีพ

เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน

กลุ่มวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน

กลุ่มสังคมศึกษา

เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน

กลุ่มศิลปะ

เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน

กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา

เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน

กลุ่มนักบินน้อย

เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน