โรงเรียนน้ำพอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

html site templates

ประวัติโรงเรียน

1

ประวัติความเป็นมา

    โรงเรียนน้ำพองได้รับอนุมัติจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2494 สังกัดกองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในสองปีแรกได้อาศัยเรียนที่โรงเรียนสถานีหนองกุง ซึ่งตั้งอยู่หลังที่ว่าการอำเภอน้ำพอง มีนักเรียน 42 คน ครู 2 คน คือ นายเดชา ยศธสาร เป็นครูใหญ่ และนายเชวง เชื้อโชติ เป็นครูผู้สอน ต่อมาได้ย้ายมายังที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันเมื่อ วันที่ 10 มกราคม 2496 มีเนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา

2

ด้านอาคารสถานที่

พ.ศ. 2495 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบกรมสามัญ 1 หลัง (อาคาร 1) ขนาด 10 ห้องเรียน ใต้ถุนสูง งบประมาณ 160,000 บาท ทำการก่อสร้างด้านทิศตะวันออกของทางรถไฟ ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอ มีเนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา
พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ (อาคาร 2)
พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/26
พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ 205/26
พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 105/29 และต่อเติมชั้นล่างในปี 2540 (อาคาร 3)
พ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 105/29 งบประมาณ 2,188,000.-บาท (อาคาร 4)
พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามเด็กเล่น งบประมาณ 2,000,000.- บาท
พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณจาก นายจรัญ เสน่หา บริจาคสร้างโรงอาหารงบประมาณ 1,800,000 บาท
พ.ศ. 2555 ได้รับงบจากผู้ปกครอง คณะครูนักเรียน และนายจรัญ เสน่หา บริจาคสร้างอาคารเรียนศิลปะ งบประมาณ 450,000 บาท
พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณจาก นายจรัญ เสน่หา บริจาคสร้างอาคารเกียรติยศงบประมาณ 500,000 บาท
พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. สร้างอาคารเรียนแบบ 105/29 งบประมาณ 5,000,000 บาท (อาคาร 5)
พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณจาก นายจรัญ เสน่หา บริจาคสร้างห้องปฏิบัติการ และห้องประชุม Meeting Room งบ ประมาณ 400,000 บาท
พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. สร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล งบประมาณ 22,000,000 บาท (กำลังก่อสร้าง)

3

ด้านการจัดการเรียนการสอน

พ.ศ. 2494 – 2503 จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
พ.ศ. 2504 – 2515 จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 7
พ.ศ. 2515 โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2523 โอนมาสังกัด สปช.
พ.ศ.2546 โอนมาสังกัด สพฐ. จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงปัจจุบัน

1

ผู้บริหารโรงเรียน

พ.ศ. 2494 – 2506 นายเดชา ยศธสาร
พ.ศ. 2506 – 2519 นายปรีชา ศรีปัญญา
พ.ศ. 2519 – 2541 นายเดช วิโย
พ.ศ. 2541 – 2562 นายปรีชา จ่าสิงห์
พ.ศ. 2562 – 2564 นายชัยภูมิ ยศรุ่งเรือง
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน นางวลัยลักษณ์ อินนอก

2

ผู้ช่วยผู้บริหาร

พ.ศ. 2518 - 2519 นายเดช วิโย
พ.ศ. 2519 - 2524 นายสงบ จ่าสิงห์
พ.ศ. 2525 - 2535 นายเรียน ทองกอง
พ.ศ. 2537 - 2540 นายปรีชา จ่าสิงห์
พ.ศ. 2540 - 2546 นายกฤษณะ แน่นอุดร
พ.ศ. 2546 - 2547 นายสัญญา รอบรู้
พ.ศ. 2547 - 2548 นายสุดใจ นาบำรุง
พ.ศ. 2547 - 2548 นายพิทยา กอมาตร
พ.ศ. 2547 - 2551 นายอัมพร แก่นนาคำ
พ.ศ. 2549 - 2551 นายอุดมพร กันทะใจ
พ.ศ. 2551 - 2554 นางอุไร ปัทถาพงษ์
พ.ศ. 2553 - 2556 นางกัญญารัตน์ นามวิเศษ
พ.ศ. 2554 – 2558 นายกิตติ พลนามอินทร์
พ.ศ. 2556 – 2558 นางนภารัตน์ บุญหนัก
พ.ศ. 2558 – 2559 นายอานนท์ สุดาทิพย์
พ.ศ. 2556 – 2561 นางสาวบุษบง ไทยวังชัย
พ.ศ. 2559 – 2561 นายปัถวี ฉายาพัฒน์
พ.ศ. 2563 – 2566 นางสาวหทัยชนก มาตย์แสง
พ.ศ. 2563 – 2565 นายจุลดิฐ อุ่นหนองกุ่ง
พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน นายพงษ์ศักดิ์ บุบพิ

3

Deployment

.

ติดต่อเรา

ที่อยู่:

129 หมู่ที่ 1 ถนนแก้วพรรณา ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง
จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40140

E-mail:

E-mail : nampongnp2021@gmail.com