free web templates
Mobirise

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรีียนน้ำพอง

Mobirise

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ เพื่อส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วม ของครูและบุคลากร โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 

นางวลัยลักษณ์ อินนอก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

Mobirise

การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา  

นางวลัยลักษณ์ อินนอก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

โรงเรียนน้ำพอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4