ข่าวประชาสัมพันธ์

how to create your own web page

โรงเรียนน้ำพอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

1

วิสัยทัศน์โรงเรียนน้ำพอง

ภายในปี 2566 โรงเรียนน้ำพองมุ่งยกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่คุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2

พันธกิจโรงเรียนน้ำพอง

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ รู้จักใช้เทคโนโลยี และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม บูรณาการการจัดการศึกษา และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

3

เป้าประสงค์โรงเรียนน้ำพอง

1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
3. สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
4. เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษากระจายอำนาจ และความรับผิดชอบสู่บุคลากรทางการศึกษา
5. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีงานวิจัยในชั้นเรียนที่สามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

ติดต่อเรา

ที่อยู่:

129 หมู่ที่ 1 ถนนแก้วพรรณา ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง
จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40140

E-mail:

E-mail : nampongnp2021@gmail.com